SE CAUTĂ DIRECTOR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 – anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale de conducere vacante : la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu : 1 post – Director

Condiţii: 
• 
studii universitare de licență absolvite cu diploma de absolvire, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de absolvire sau echivalentă.
• vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani
 cunoștinte de operare calculator- nivel avansat

Bibliografie:
1. Constituția României.
2. Codul Administrativ: 
Partea a III-a, Titlul V art. 105 – 163; Partea a V-a, Titlul I, Cap.I, II III – sectiunea 1 si 2; Partea a VI-a, Titlul III – personalul contractual din autoritățiile și instituțiile publice.
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
4. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
7. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
8. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Cap. IV.
9. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
10. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
 

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 15.01.2020, ora 09:00, respectiv ora 12:00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Piața Mică, nr. 25, cam. 109.Interviul va avea loc în data de 21.01.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 03.12.2019 – 16.12.2019, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Piaţa Mică, nr. 25, cam. 109.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, situat în mun. Sibiu, Piaţa Mică, nr. 25, cam. 109,  telefon nr. 0269/208800, interior 835, persoană de contact Alina Gîndilă, sau pe www.sibiu.ro.

No Comment

Leave a Reply

*

*

POPULAR POSTS