RAPORT DE SPECIALITATE

stiri redactie

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 240/17.12.2015 s-a încheiat Contractul de administrare nr. 1555/22.12.2015, între Judeţul Sibiu şi Regia Naţională a Pădurilor-RomsilvaDirecţia Silvică Sibiu, având ca obiect administrarea în regim silvic, prin Ocolul Silvic Sibiu, în baza Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, republicată cu modificările ulterioare şi a altor reglementări în vigoare, a suprafeţei de 36,95 ha fond forestier proprietate publică a judeţului Sibiu, identificată în CF 108036 Sibiu, nr.top 5508/1. În temeiul Regulamentului de valorificare a masei lemnose din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, prin adresa nr. 6782/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu cu nr. 16735/11.10.2019 și prin Memoriul nr. 6783/08.10.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Sibiu cu nr. 17506/23.10.2019, Direcţia Silvică Sibiu ne solicită să analizăm şi să aprobăm propunerile privind valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea judeţului Sibiu, în anul 2020. La art. 6 alin.(3), Regulamentul prevede faptul că „face obiectul valorificării volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru: a) consumul populaţiei; b) consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective”. De asemenea, conform alin.(4) și alin.(5): “(4) Criteriile, volumele şi priorităţile privind valorificarea masei lemnoase prevăzută la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier. (5) După asigurarea necesarului prevăzut la alin. (3), masa lemnoasă şi lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanţi, în condiţiile prezentului regulament”. 2 În contextul art.6, alin.(1) din Regulament, volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local. Conform art.4 alin.(1) din Regulament, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca „masă lemnoasă pe picior” sau „lemn fasonat”, se ia, după caz, de către consiliul local, cu respectarea art. 6 alin. (2) . Volumul de masa lemnoasă propus spre recoltare în anul 2020, de către Direcţia Silvică Sibiu, din fondul forestier al județului Sibiu, este de 0,391 mii mc din care propus a fi valorificat – masa lemnoasă fasonată 0,391 mii mc. În temeiul art.1, lit.r) din Regulament, preţul de referinţă – preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, este stabilit anual, cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producţie, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului şi se utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare – „preţ de APV“; preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean, la nivel naţional sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; Astfel, preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a judeţului Sibiu sunt cele prevăzute în Decizia nr.483/2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva privind aprobarea prețurilor de referiță pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-Romsilva. Conform art.13 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, Consiliul Judeţean Sibiu trebuie să aprobe tipul licitaţiilor care se vor organiza în cursul anului 2020 pentru valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea Judeţului Sibiu. În acest sens, prin adresa Direcţiei Silvice Sibiu nr.6782/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu cu nr.16735/2019 ni se solicită să împuternicim administratorul fondului forestier, prin Comitetul director al Direcţiei Silvice Sibiu să aprobe tipul licitaţiilor care se vor organiza în cursul anului 2020 pentru valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea Judeţului Sibiu. În adresa specificată mai sus, Direcţia Silvică Sibiu menţionează faptul că această măsură este necesară în scopul organizării unitare a licitaţiilor pentru valorificarea masei lemnoase provenite din pădurile statului şi din cele aflate în administrare. Consiliul Județean Sibiu trebuie să aprobe cantitatea și destinația lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate a județului Sibiu. În acest sens, prin adresa menționată anterior, Direcția Silvică Sibiu ne propune ca vânzarea lemnului pentru foc către categoriile prevăzute de articolul 45 să fie făcută pe baza tabelelor întocmite de către proprietar sau a cererilor depuse la Ocolul Silvic Sibiu precum și în baza cererilor verbale din partea persoanelor fizice. 3 De asemenea, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(11) din Regulament ni se solicită să aprobăm ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm., provenit din partizile exploatate în regie proprie de către ocol sau de către prestatorii de servicii de exploatări forestiere, să fie valorificat direct către populaţie sau către unităţile de interes local finanţate integral sau partial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire. Totodată, ni se propune să aprobăm ca din volumul de 0,391 mii mc. propus a fi valorificat ca „lemn fasonat”, maxim 0,050 mii mc să fie valorificat către agenţi economici prin licitaţie, diferenţa urmând a fi valorificată prin vânzare directă, sens în care ni se solicită să împuternicim administratorul fondului forestier, prin Comitetul Director al Direcţiei Silvice Sibiu să aprobe preţurile de pornire pentru licitaţia/licitaţiile de masă lemnoasă fasonată în cazul celor 0,050 mii mc material lemnos fasonat. Preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase pentru anul 2020 sunt cele propuse de Ocolul Silvic Sibiu, cuprinse în anexele nr.1 și nr.2 , transmise spre aprobare prin adresa nr.6782/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu cu nr.167345/2019, respectiv cele aferente masei lemnoase fasonat la cioată și a masei lemnoase fasonat la drum auto, pornind de la preţurile de referinţă aprobate prin Decizia nr.483/2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva. De asemenea, la stabilirea acestor prețuri s-au luat în considerare și elemente ale pieței concurențiale, și anume: -un coeficient de piață- Cp=0,5 – 0,6 care să permită ajustarea prețurilor în apropierea prețurilor practicate până în prezent pe raza unității noastre teritoriale, ținând cont și de faptul că masa lemnoasă valorificată prin vânzare directă este destinată în principal aprovizionării cu lemn pentru încălzire și ca urmare prețurile trebuie să fie pe de o parte suportabile de către populație și pe de altă parte să nu constituie o sursă de presiune suplimentară asupra pădurii, prin apariția de tăieri ilegale; -prețurile de valorificare a masei lemnoase, practicate de către ocoalele silvice din zonă, prețuri care se situează sub prețurile propuse aprobării prin adresa Direcției Silvice Silvice menționată anterior; La întocmirea listelor de preţuri cuprinse în anexele 1 şi 2 la care am făcut referire mai sus, s-au folosit următoarele elemente ( așa cum se precizează în Memoriul Direcţiei Silvice Sibiu nr. 6783/08.10.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Sibiu cu nr. 17506/23.10.2019): -pentru coloana 2 s-au luat în calcul preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior din Decizia nr.483/2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva în cazul cel mai defavorabil (distanța 1-250 m și respectiv cel mai mare preț pe sortiment/specie/grupe de specii); pentru lemnul de lucru s-a adăugat valoarea cojii; -coeficientul de ajustare din coloana 3 este propus având în vedere prețurile practicate până în prezent pentru masa lemnoasă fasonată din fondul forestier al Consiliului Județean Sibiu și ținând cont de prețurile pieței și de cerința de lemn fasonat a populației; -în coloana 5 s-a avut în vedere cheltuiala maximă cu exploatarea estimată a fi folosită pe parcursul anului 2020. În temeiul art.52 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr.715/2017, nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de 4 servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie cu operatori economici atestaţi, se stabileşte, în condiţiile reglementărilor în vigoare, de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv de consiliul local/judeţean pentru fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, pe baza fundamentării întocmite de ocolul silvic având în vedere procesele tehnologice, normele şi tarifele în vigoare, precum şi oportunitatea şi necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, extragerea produselor de igienă şi a produselor accidentale, asigurarea necesarului de lemn în condiţiile art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi principiile economiei de piaţă. În acest sens, în adresa nr.6782/2019, Direcția Silvică Sibiu ne solicită să împuternicim administratorul fondului forestier, prin Comitetul Director al Direcţiei Silvice Sibiu, să aprobe preţurile de pornire pentru licitaţia de achiziţie a serviciilor de exploatări forestiere sau preţurile ce rezultă din procesele tehnologice de exploatare pentru partizile ce se vor exploata în regie proprie.

Art. 1. Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 0,391 mii mc ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier în suprafaţă de 36,95 ha, aflat în proprietatea publică a Judeţului Sibiu şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva-Direcţia Silvică Sibiu. Art.2. Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de 0,391 mii mc. ce se va recolta în anul 2020, conform art.1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat ca “ lemn fasonat ”. Art.3. Se împuterniceşte administratorul fondului forestier aflat în proprietatea publică a Judeţului Sibiu, prin Comitetul director al Direcţiei Silvice Sibiu să aprobe tipul licitaţiilor organizate în cursul anului 2020 pentru valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Judeţului Sibiu. 6 Art.4. Se aprobă ca preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Judeţului Sibiu să fie cele prevăzute în Decizia nr.483/26.09.2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva, privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, stabilite în condiţii de piaţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Art.5. (1) Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din partizile exploatate în regie proprie de către Ocolul Silvic Sibiu sau de către prestatorii de servicii de exploatări forestiere, să fie valorificat direct către populaţie sau către unităţile de interes local finanţate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire. (2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcută pe baza tabelelor întocmite de către proprietar sau a cererilor formulate către Ocolul Silvic Sibiu. Art.6. (1) Se aprobă ca din volumul de 0,391 mii mc propus a fi valorificat ca „lemn fasonat”, maxim 0,050 mii mc să fie valorificat către agenţi economici prin licitaţie, diferenţa urmând a fi valorificată prin vânzare directă. (2) Se împuterniceşte administratorul fondului forestier aflat în proprietatea publică a Judeţului Sibiu, prin Comitetul director al Direcţiei Silvice Sibiu, să aprobe preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată, în cazul celor 0,050 mii mc material lemnos fasonat. Art.7. Se aprobă preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase, în fazele de „fasonat la cioat㔺i respectiv la „drum auto”, conform anexelor nr.1 şi nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pornind de la preţurile de referinţă aprobate prin Decizia nr.483/26.09.2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva. Art.8. Se împuterniceşte administratorul fondului forestier aflat în proprietatea publică a Judeţului Sibiu, prin Comitetul director al Direcţiei Silvice Sibiu, să aprobe preţurile de pornire pentru licitaţia de achiziţie a serviciilor de exploatări forestiere sau preţurile ce rezultă din procesele tehnologice de exploatare pentru partizile ce se vor exploata în regie proprie. Art.9. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Serviciului Patrimoniu şi Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu. Art.10. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate. Iniţiator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Desfășurarea traficului rutier în zona noului mall de lângă podul Gării

Astăzi, 13 noiembrie, Comisia de Circulație a avizat favorabil resistematizarea traficului auto în zona mall-ului Promenada Sibiu care va fi deschis publicului începând din 14 noiembrie. REGIMUL DE CIRCULAȚIE ÎN ZONĂ: Mall-ul este încadrat de patru străzi pe care se va circula în următorul regim: Pe Bulevardul Corneliu Coposu (breteaua […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro